سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر چی تو بخوای
 
نوشته شده در تاریخ شنبه 89/4/12 توسط مایسا | نظر
رقص آرام  

http://irupload.ir/images/zzf4ruc715plkxmi4ral.jpg 
Have you ever
watched kids

آیا تا به حال به کودکان نگریسته اید
On a merry-go-round?
در حالیکه به بازی "چرخ چرخ" مشغولند؟
Or listened to
the rain
و یا به صدای باران گوش فرا داده اید،
Slapping on the ground?
آن زمان که قطراتش به زمین برخورد می کند؟

Ever followed a
butterfly"s erratic flight?

تا بحال بدنبال پروانه ای دویده اید، آن زمان که نامنظم و بی هدف به چپ و راست پرواز می کند؟
Or gazed at the sun into the fading
night?

یا به خورشید رنگ پریده خیره گشته اید، آن زمان که در مغرب فرو می رود؟
You better slow down.
کمی آرام تر حرکت کنید
Don"t dance so
fast.

اینقدر تند و سریع به رقص درنیایید
Time is short.
زمان کوتاه است
The music won"t
last

موسیقی بزودی پایان خواهد یافت
Do you run through each day
On the
fly?

http://tojikon.org/tojiki/images/stories/aseman.jpg


آیا روزها را شتابان پشت سر می گذارید؟ 
When you ask How are you?
آنگاه که از کسی می پرسید حالت چطور است،
Do you hear the
reply?

آیا پاسخ سوال خود را می شنوید؟
When the day is done
هنگامی که روز به پایان می رسد
Do you lie in your
bed

آیا در رختخواب خود دراز می کشید
With the next hundred chores
و اجازه می دهید که صدها کار ناتمام بیهوده و روزمره  
Running through
your head
?
در کله شما رژه روند؟
You"d better slow down
سرعت خود را کم کنید. کم تر شتاب کنید..
Don"t dance so
fast.
اینقدر تند و سریع به رقص در نیایید.
Time is short.
زمان کوتاه است.
The music won"t
last. 

موسیقی دیری نخواهد پائید
Ever told your child,
آیا تا بحال به کودک خود گفته اید،
We"ll do it
tomorrow
?
"فردا این کار را خواهیم کرد"
And in your haste,
و آنچنان شتابان بوده اید 
Not see
his

که نتوانید غم او را در چشمانش ببینید؟
sorrow?
Ever lost touch,
تا بحال آیا بدون تاثری
Let a good
friendship die

اجازه داده اید دوستی ای به پایان رسد،
Cause you never had time
فقط بدان سبب که هرگز وقت کافی ندارید؟
or call
and say,"Hi"

آیا هرگز به کسی تلفن زده اید فقط به این خاطر که به او بگویید: دوست من، سلام؟
You"d better slow down.
حال کمی سرعت خود را کم کنید. کمتر شتاب کنید.
Don"t dance
so fast
.
اینقدر تند وسریع به رقص درنیایید.
Time is short.
زمان کوتاه است.
The music won"t last

.موسیقی دیری نخواهد پایید.    
When you run so fast to get somewhere
آن زمان که برای رسیدن به مکانی چنان شتابان می دوید،
You
miss half the fun of getting there
.
نیمی از لذت راه را بر خود حرام می کنید.
When you worry and hurry
through your day
,
آنگاه که روز خود را با نگرانی و عجله بسر می رسانید،
It is like an unopened
gift....
گویی هدیه ای را ناگشوده به کناری می نهید..
Thrown away.
Life is not a
race.

زندگی که یک مسابقه دو نیست!
Do take it slower
کمی آرام گیرید
Hear the
music

به موسیقی گوش بسپارید،
Before the song is over.  
  پیش از آنکه آوای آن به پایان رسد.
 


نوشته شده در تاریخ جمعه 89/3/7 توسط مایسا | نظر

این هم یک متن دوزبانه

                           The best cosmetic for lips is truth     
                             زیباترین آرایش برای لبان شما راستگویی

for voice is pray
برای صدای شما دعا به درگاه خداوند

for eyes is pity
برای چشمان شما رحم و شفقت

for hands is charity
برای دستان شما بخشش

for heart is love
برای قلب شما عشق

and for life is friendship
و برای زندگی شما دوستی هاست

ادامه مطلب...

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 89/3/2 توسط مایسا | نظر

این آپم برای خارجیا ( بهتون بر نخوره معنیش تو ادامه مطلبه )

Do you know?

a human body can bear only upto 45 Del (unit) of pain.

But at the time of giving birth, a woman feels upto 57 Del of Pain.

This is similar to 20 bones getting fractured at a time!!!!

LOVE 
YOURMOM

ادامه مطلب...

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 89/3/2 توسط مایسا | نظر

تو این آپ می خوام برای عشاق انگلیسی مطلب بذارم(حالا معنیش تو ادامه مطلب هست بماند )

 Arab Sheikh"s son goes to Germany to study. A month later, he sends a letter

to his dad saying:

"Berlin is wonderful, people are nice and I really like here, but I"m a bit ashamed to arrive to school with my gold Mercedes when all my teachers travel by train."

Sometime later he gets a letter from his dad with a million dollar cheque saying:

Stop embarrassing us any more, go and get yourself a train too"

ادامه مطلب...